Skip to content
 

زبان کاتی (کتی)

زبان کاتی: زبان کَتی. از زبان‌های ایرانی شرقی که در دره بَشگَل در نورستان (کافرستان) در افغانستان بدان سخن گفته می‌شود. این زبان نزدیکی‌هایی با زبان‌های هندی دارد. ← زبان‌های کافری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی