Skip to content
 

زبان فارسی باستان

زبان فارسی باستان: زبان پارسی باستان. از زبان‌های ایرانی باستان و از زبان‌های ایرانی جنوبی. امروزه این نام به زبانی اطلاق می‌شود که شاهان هخامنشی در کتیبه‌های خود بکار برده‌اند. از نام اصلی این زبان که در زمان خود بکار می‌رفته، اطلاعی در دست نیست. تمامی شواهد مکتوب به این زبان به خط میخی فارسی باستان نوشته شده‌اند. زبان فارسی باستان به رغم اینکه شباهت‌هایی با زبان‌های اوستایی و پهلوی و فارسی دارد، اما از آنها متمایز است. زبان فارسی امروزی نیز بجز شباهت‌هایی که در بین زبان‌های یک منطقه معمول است، ارتباط مستقیمی با آن ندارد. این زبان در سرزمین اصلی هخامنشیان (در جنوب ایران و حدود استان فارس امروزی) متداول بوده است. همچنین ← خط میخی فارسی باستان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی