Skip to content
 

زبان طبری (زبان مازندرانی)

زبان طَبَری: یا مازندرانی. از زبان‌های ایرانی و یا یکی از گویش‌های زبان فارسی. زبانی که در طبرستان و مازندارن بدان تکلم می‌شود و آن مشتمل بر لهجه‌های متعددی است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی