Skip to content
 

زبان شغنی (زبان شغنانی)

زبان شُغْنی: زبان شُغْنانی. از زبان‌های ایرانی شرقی که در ناحیه شُغنان در پامیر بدان سخن می‌رانند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی