Skip to content
 

زبان تخاری

زبان تُخاری: زبانی که مستقلاً شاخه‌ای از زبان‌های هندواروپایی است. این زبان در منطقه تُخارستان در میانه بلخ و بدخشان زنده است و بدان تکلم می‌شود. زبان تخاری دارای دو گویش عمده به نام‌های کوچی و اَگنی است. این زبان را در گذشته به خط یونانی کتابت می‌کرده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی