Skip to content
 

زبان پهلوی ساسانی (زبان پارسیک، پهلوی جنوبی، پهلوی جدید)

زبان پهلوی ساسانی: زبان پارسیک/ زبان پهلوی جنوبی/ زبان پهلوی جدید. از زبان‌های ایرانی میانه که گاه همراه با زبان پهلوی پارتی، زبان فارسی میانه خوانده می‌شود. این زبان در جنوب ایران رایج بوده و زبان معمول ساسانیان بوده است. آثار بازمانده از این زبان بیشتر متعلق به متون مذهبی زرتشتیان است که عمدتاً در دوران اسلامی نوشته شده‌اند. امروزه و نیز در متون ادبیات فارسی هنگامی که از زبان پهلوی بطور کلی یاد می‌شود، منظور زبان پهلوی ساسانی است. همچنین ← خط پهلوی ساسانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی