Skip to content
 

زبان بلوچی

زبان بَلوچی: از زبان‌های ایرانی که در بلوچ/ بلوچستان بدان گفتگو می‌شود. زبان بلوچی به دو شاخه بلوچی شرقی و بلوچی غربی تقسیم می‌شود که هر کدام آنها واجد گویش‌های متعددی است. این زبان گویشورانی نیز در جنوب غربی افغانستان و نیز در شمال خراسان و دشت گرگان (استراباد سابق) دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی