Skip to content
 

زبان بلخی

زبان بَلخی: از زبان‌های ایرانی شرقی. زبانی که در نواحی بلخ (در شمال افغانستان) تکلم می‌شده است. این زبان در دوره‌ای با خط یونانی کتابت می‌شده است. ← کتیبه رباطک.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی