Skip to content
 

زبان اوستایی

زبان اَوِستایی: از زبان‌های ایرانی باستان و از زبان‌های ایرانی شرقی. امروزه این نام به زبانی اطلاق می‌شود که در اَوِستا بکار گرفته شده و این تنها اثر بازمانده به این زبان است. از نام اصلی زبان اوستایی (و حتی خود اوستا) که در زمان خود بکار می‌رفته، اطلاعی در دست نیست. زبان اوستایی با زبان سنسکریت قرابت و نزدیکی دارد. گونه‌ای از زبان اوستایی که در گاثای منسوب به زرتشت بکار رفته است، در قیاس با دیگر بخش‌های اوستا از قدمت بیشتری برخوردار است و گاه آنرا زبان گاثایی/ گاتهایی/ گاهانی می‌نامند. همچنین ← خط اوستایی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی