Skip to content
 

رشن (رشنو)

رَشن: رَشْنو (اوستایی). ایزد دادگری و دارنده ترازوی دادورزی. نام او در اوستا غالباً با صفت «بهترین پیرو نظام هستی» می‌آید: «هر یک از دو گروه که در آغاز با باوری پاک و بی‌آلایش، آنان را نماز برند، فروهرهای توانای پیروان نظام هستی با همراهی مهر و رَشْن و داموئیش اوپَمَنَه و با همراهی بادِ پیروزمند، به یاری آنان می‌شتابند» (بند 47 فروردین‌یشت). یکی از یشت‌های اوستا به او اختصاص دارد و رشن‌یشت نامیده می‌شود. نام روز هجدهم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی