Skip to content
 

رام (رامن، رامه، رامش، رامشن)

رام: رامَن و رامَه (اوستایی)/ رامِش و رامِشْن (پهلوی). ایزد رامش و آرامش و آسایش که با صفت «زَبَردست» همراه می‌شود. از رام و مفاهیم آن آگاهی زیادی در دست نیست. اما به نظر می‌رسد که با باد/ وات/ وای/ اَندَروای ترکیب یافته است. چنانکه در رام‌یشت (که از یشت‌های کهن اوستا است) هیچ سخنی در باره آن نیست و صرفاً از ایزد باد سخن رفته است. همچنین نام روز بیست و یکم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی