Skip to content
 

رادکان

رادْکان: روستایی در کوهستان‌های جنوب کُردْکوی (کردمحله سابق) که در آن برجی از سده چهارم هجری وجود دارد. بر بدنه این برج کتیبه‌ای به خط و زبان پهلوی نوشته شده است. ← کتیبه پهلوی رادکان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی