Skip to content
 

دیویسنا (دیوپرستی)

دیویَسنا: دیوپرستی، پرستش دیو. در مقابل مَزدَیَسنا که مزداپرستی باشد. منظور از دیو خدایی است که پذیرفته نشده باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی