Skip to content
 

دین (دن، دینا، دینک، دئنا)

دین: دِن و دینا و دینَک (پهلوی)/ دَئِنا (اوستایی). قوه اندیشه و تمیز و ایزدبانوی نگاهبان آن. یکی از یشت‌های اوستا به دین اختصاص دارد. نام روز بیست و چهارم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی