Skip to content
 

دیگان

دَیگان: چهار جشن در روزهای نخست (هُرمُز)، هشتم (دی‌به‌آذر)، پانزدهم (دی‌به‌مهر) و بیست و سوم (دی‌به‌دین) از ماه دی. این جشن‌ها به دَی (دادار/ خداوند) منسوب هستند. کوشیار گیلی در زیج جامع هر یک از این جشن‌ها را «دَی‌جشن» نامیده است. ← جشن خرم‌روز.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی