Skip to content
 

دی (دادار، دئوش، ددوش)

دَی: دادار/ داتار (پهلوی)/ دَئوش و دَدوش (اوستایی). به معنا و مفهوم خداوند. نام ماه دهم از سال خورشیدی و روزهای هشتم (دی‌به‌آذر) و پانزدهم (دی‌به‌مهر) و بیست و سوم (دی‌به‌دین) از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. ← اَنامَکَه.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی