Skip to content
 

دوشنبه (دوشمبت، ماه‌روز)

دوشنبه: دوشَمْبَت (فارسی میانه)/ ماه‌روز (سُغدی). نام روز دوم هفته. این روز در گاهشماری مانوی روز مقدس و تعطیل هفتگی بوده است. همچنین ← هفته.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی