Skip to content
 

دروازه مانی

دروازه مانی: دروازه‌ای در شهر جندی‌شاپور/ گندی‌شاپور خوزستان که مانی را پـس از آنکه به حکم موبدان زرتشتی و بهرام‌شاه شکنجه کرده و به قتل رساندند، پیکرش را بر آن دروازه آویختند. این دروازه تا صدها سال بعد به نام دروازه مانی مشهور بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی