Skip to content
 

دربند

دربند: از شهرهای کهن ایران که اکنون و از زمان فتحعلیشاه قاجار جزو جمهوری خودمختار داغستان (در شمال جمهوری آذربایجان) است. مردمان دربند به زبان تاتی که از خانواده زبان‌های ایرانی است، سخن می‌رانند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی