Skip to content
 

دانکه

دانَکِه: سکه‌ای ایرانی و به احتمال از عصر هخامنشی که از جنس نقره‌ بوده و با همین تلفظ (danake/ danace) در یونان باستان متداول بوده است. این نام ظاهراً با دانک/ دانه درپیوند است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی