Skip to content
 

داموئیش‌اوپمنه

داموئیش‌اوپَمَنَه: (اوستایی). نام ایزدی از یاران مهر است و از این ترکیب به تقریب معنای «توانایی دور راندن نابکاران توسط خردمندان» به دست می‌آید: «هر یک از دو گروه که در آغاز با باوری پاک و بی‌آلایش، آنان را نماز برند، فروهرهای توانای پیروان نظام هستی با همراهی مهر و رَشْن و داموئیش اوپَمَنَه و با همراهی بادِ پیروزمند، به یاری آنان می‌شتابند» (بند 47 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی