Skip to content
 

داراب‌نامه 1

داراب‌نامه: داستانی از ابوطاهر طرسوسی (تألیف در حدود میانه سده ششم هجری) در شرح زندگی و روزگار داراب پسر هُمای.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی