Skip to content
 

خونبیه

خونْبْیَه: نام یکی از پارسایان که در اوستا از او یاد شده و آگاهی بیشتری از او در دست نیست: «می‌ستاییم فروهر فْرَزاخْشْتی پسر خونْبْیَه پیرو نظام هستی را؛ برای پایـداری در برابر دیو خشم خونین‌گرز، و برای پایداری در برابر دشمنان نظام هستی که خشم را بزرگ می‌دارند، برای پایداری در برابر آزاری که از خشم سر می‌زند.» (بند 138 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی