Skip to content
 

خور (هور، خورشید، خونگ، هورخشئته)

خور: هور/ خورشید/ خْوِنْگ و هْوَر و هْوَرِخْشَئِتَه (اوستایی). خورشید و ایزد نگاهبان آن. یکی از یشت‌های اوستا به خورشید اختصاص دارد. نام روز یازدهم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. نام روز یکشنبه (خورروز/ مهرروز) در گاهشماری مانوی. همچنین ← خرم‌روز.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی