Skip to content
 

خط سغدی

خط سُغدی: خطی که با اقتباس از الفبای آرامی پدید آمده و دارای 22 حرف الفبایی است. خط سُغدی درسرزمین سغد و برای کتابت آثاری به زبان سغدی بکار می‌رفت. با اینکه قدمت زبان سغدی به زبان‌های اوستایی و فارسی باستان می‌رسد، اما خط سغدی در زمان‌های جدیدتر و همزمان با زبان پهلوی پارتی ساخته شد.

[hidepost]

خط سغدی را برای نگارش متون دینی بودایی، مانوی و مسیحی بکار گرفته‌اند، اما بیشتر متون بازمانده به این خط متعلق با بوداییان است. تعداد هُزوارش‌ها در خط سغدی بسیار کمتر از خط پهلوی پارتی و خط پهلوی ساسانی است. همچنین ← زبان سغدی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی