Skip to content
 

خشثروسوکه

خْشَثروسوکَه: نام گذرگاه یا تنگه‌ای که در اوستا و در ضمن شرح رویدادهای منسوب به طوس آمده است:

[hidepost]

«طوس از او درخواست کرد که ای اَرِدْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین! مرا این کامیابی فراز ده که بر پسران دلاوری که از خاندان ویسِـه هستند، در تنگه خْشَثْرو سوکَه و بر فراز کَنْگ‌دژِ بلند و پاک‌نهاد، پیروزی یابم؛ و سرزمین‌های تورانی را فرو کوبم؛ پنجاه‌ها، صدها، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها» (بند 54 آبان‌یشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی