Skip to content
 

خروس (خرئوس)

خُروس: خْرَئوس (اوستایی). از جانوران گرامی ایرانیان که به سبب بانگ بامدادی‌اش مظهر سروش و دعوت‌کنندة خورشید به نورافشانی دانسته می‌شده است. صفت خروس «پَرودَرش» به معنای پیش‌بینی کننده بوده است. از آن رو که برآمدن خورشید را پیش‌بینی می‌کرده است.

[hidepost]

آریستوفان (کمدی‌نویس یونانی سده چهارم و پنجم قبل از میلاد) در کمدی «پرندگان» آورده است که: «به خروس بنگرید که قبل از همة شهریاران و قبل از داریوش و مگابیز بر ایرانیان فرمانروایی می‌کرد. به خاطر سابقه همین فرمانروایی بود که خروس را پرنده‌ای ایرانی می‌نامند. او تنها پرنده‌ای است که همچون پادشاهی بزرگ تاج بر سر دارد». در روز هفدهم فروردین ماه جشنی برای گرامیداشت سروش و خروی برگزار می‌شده است. در گذشته پر خروس را بر روی کلاه‌خود نصب می‌کردند که در تعزیه‌خوانی هم متداول بود. ← سروشگان.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی