Skip to content
 

خرداد (خورداد، هورداد، هئوروتات، خردات)

خُرداد: خورداد/ هورداد/ هَئوروَتات (اوستایی)/ خُردات (پهلوی). به معنای رسایی و بعدها یکی از امشاسپندان مادینه. نام ماه سوم از سال خورشیدی و روز ششم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی (← ثائیگَرچی). یشتی از اوستا نیز بدو اختصاص دارد که خردادیشت نامیده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی