Skip to content
 

خارس میتلنی

خارِس میتِلِنی: از مورخان همراه اسکندر مقدونی که نوشته‌هایی از او بازمانده و برخی روایت‌ها و داستان‌های کهن ایرانی را در آنها آورده است. ← زریادرس.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی