Skip to content
 

چیثرتخمه (سیشائینتکمه، شیترنتهمه)

چیثْرَتَخمَه: (فارسی باستان)/ سیشائینتَکمَه (عیلامی)/ شیتْرَنتَهمَه (بابلی). مردی از ساگارتی که خود را از تبار هْوَخْشَتَرَه و شاه ساگارتی می‌خواند و برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرد:

[hidepost]

«داریوش‌شاه گوید: مردی به نام چیثْرَتَخمَه از اَسَگَرتَه بر من نافرمان شد. او چنین به مردم می‌گفت که من در اَسَگَرتَه شاه هستم. از دودمان هُوَخشَتَرَه هستم. آنگاه من سپاه پارسی و مادی را فرستادم. یک مادی پیرو من به نام تَخمَسپادَه را سردار آنان کردم. به آنان چنین گفتم که بروید و این سپاه شورشی را که خود را از من نمی‌داند؛ در هم شکنید» (بند 14 از ستون دوم کتیبه داریوش در بیستون).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی