Skip to content
 

چهردادنسک

چِهردادنَسک: بخشی از اوستا که از بین رفته و نام آن در کتاب هفتم دینکرد باقی مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی