Skip to content
 

جشن می‌خواره

جشن مَی‌خواره: جشن آشامیدن نوشیدنی‌های گوناگون در سُغد باستان. این روز در تقویم سغدی برابر است با روز هجدهم ماه اشناخندا/ اشتاخندا (هجدهم مرداد). صورت اصلی این نام و حتی شکل تلفظ آن امروزه دانسته نیست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی