Skip to content
 

جشن گاودرفش (درامزینان، گاوکتل، کاکتل، کاکثل)

جشن گاودرفش: درامزینان/ گاوکتل/ کاکتل/ کاکثل. جشنی کهن و رازآمیز در روز شانزدهم دی‌ماه که نام آن به صورت‌های متفاوتی در متون باقی مانده و صورت اصلی و تلفظ آنها دانسته نیست. نام‌های گوناگون این جشن ارتباط آن با درفش کاویان را نشان می‌دهد.

[hidepost]

در روایت‌های بازمانده از این جشن، فریدون نیز جایگاه شاخصی دارد. در باورهای کهن، پیوندهای بسیاری میان فریدون و گاو وجود دارد (مانند پرورش فریدون توسط «گاو پُرمایه/ بَرمایه» و گُرزه «گاو سَر» فریدون). گونه‌های مختلف نام‌های این روز و این مراسم، همانند بسیاری از دیگر نام‌های کهن، نشانه دیرینگی این آیین و فراموش شدن شکل اصلی نام آنست. این روز احتمالاً در پیوند با دیده شدن صورت فلکی گاو/ ثور نیز بوده است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی