Skip to content
 

جشن خام‌خواری (جشن عمس‌خواره، جشن غفس‌خواره)

جشن خام‌خواری: عمس‌خواره/ غفس‌خواره. جشنی سُغدی در روز پانزدهم ماه سغدی بساکنج (پانزدهم تیرماه) که ابوریحان بیرونی آنرا روز دوری گزیدن از خوراک حیوانی و پختنی‌ها دانسته است. شکل تلفظ صحیح نام این جشن دانسته نیست. همچنین ← سیرسور.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی