Skip to content
 

جاودان‌خرد (جاویدان‌خرد)

جاوِدان‌خرد: جاویدان‌خرد. کتابی مشتمل بر اندرزها و نکات آدابی و اخلاقی از ایرانیان باستان که گاه به هوشنگ منسوب شده است. گزیده‌ای از این کتاب را نخستین بار حسن بن سهل وزیر مأمون عباسی از پهلوی به عربی ترجمه کرد. سپس ابن‌مسکویه این گزیده را به فارسی بازگرداند که اکنون از بین رفته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی