Skip to content
 

جام‌های لرستان

جام‌های لرستان: مجموعه‌ای از چندین جام مفرغی از هزاره نخست قبل از میلاد که در لرستان پیدا شده‌اند. بر بدنه این جام‌ها نقش‌ونگارهای متنوعی از قبیل گوزن، گاو، مردان نشسته بر صندلی و جام به دست، و صحنه مشهور یورش شیر به گاو دیده می‌شود. ← شیر و گاو.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی