Skip to content
 

جاماسپ‌نامه (جاماسپ‌نامگ)

جاماسْپ‌نامه: جاماسْپ‌نامَگ (پهلوی). کتابی به پهلوی از سده‌های نخستین هجری است که در آن شرح پیشگویی‌های منسوب به جاماسپ و رویدادهایی که در هر هزاره رخ می‌دهد، آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی