Skip to content
 

جاماسپ 1 (جاماسب، جاماسپه)

جاماسْپ: جاماسْب/ جاماسْپَه (اوستایی). وزیر و مشاور گشتاسپ و برادر فرشوشتر. در اوستا داماد زرتشت است، اما در شاهنامه فردوسی چنین نیست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی