Skip to content
 

ثریته

ثْرَیْتَه: (اوستایی). نام شخصی که در اوستا از او به عنوان پزشک یاد شده است:

[hidepost]

«ثْرَیْتَه بود آن نخستین پزشک خردمند و توانگر و رویین‌تن و پیشداد که بیماری را به بیماری بازگرداند. که مرگ را به مرگ بازگرداند. که نخستین بار نوک دشنه و آتش تب را از تن مردمان دور بکرد» (بند 2 از فرگرد بیستم وندیداد). ممکن است که این شخص با فریدون تطابق داشته باشد. ← فریدون.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی