Skip to content
 

تیسفون

تیسْفون: شهری بر ساحل شرقی رود دجله و در جنوب بغداد امروزی که اشکانیان آنرا به عنوان پایتخت خود بر پای کردند و سپس به ساسانیان منتقل شد. یکی از شهرهای مدائن. ← مدائن.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی