Skip to content
 

تژاو

تَژاوْ: تورانی و داماد افراسیاب. کیخسرو به اَسپَنوی زن او که دختر افراسیاب بود دل بست و بیژن در نبردی تَژاو را فراری داد و زنش را برای کیخسرو آورد. به گزارش فردوسی، تژاو در ادامه همان ماجرا به دست گیو کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی