Skip to content
 

تپه حاجی‌فیروز

تپه حاجی‌فیروز: تپه پیش‌تاریخی از هزاره ششم قبل از میلاد در شمال نقده (سُلدوز سابق). سنت‌های تدفین در تپه حاجی‌فیروز بسیار متنوع است. در حالت نخست، مردگان را در جایی می‌نهاده‌اند تا پس از زائل شدن بدن، استخوان‌ها را در استخوان‌دان‌های کوچک گروهی که در کف یا گوشه اطاق‌ها قرار داشتند، دفن کنند. در حالت دوم مردگان را بر شانة چپ و در حالی که سر به طرف شمال بوده است، دفن می‌کرده‌اند. در حالت سوم مردگان را می‌سوزانده‌اند و استخوان‌های آنرا دفن می‌کرده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی