Skip to content
 

پشوتن (پشوتنو)

پَشوتَن: پِشوتَنو (اوستایی). یکی از پسران گشتاسپ و کتایون (دختر قیصرروم)، برادر اسفندیار که او را از نبرد با رستم زینهار داد. پشوتن، گشتاسپ را عامل مرگ برادر می‌دانست و بعدها بهمن را نیز از تاراج سیستان برحذر می‌داشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی