Skip to content
 

پشتو (پشتانه، پشتون، پختو، پختانه)

پَشْتو: پَشتانَه/ پَشتون/ پَخْتو/ پَختانَه. مردمانی در جنوب افغانستان امروزی که به زبانی از زبان‌های ایرانی شرقی سخن می‌رانند. ← زبان پشتو.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی