Skip to content
 

پس‌دانش‌کامگ (پوس دانیش‌کامگ)

پُسِ‌دانش‌کامَگ: پوسِ دانیشْن‌کامَگ (پهلوی) به معنای پسر آرزومند دانش. از متن‌های پازند زرتشتی که در سده‌های نخستین هجری نوشته شده است. در این کتاب گفته شده که نیمه بالایی تن آدمی از آن اهورامزدا و نیمه پایینی آن از آن اهریمن است و کمربند میان این دو نیمه بسته می‌شود. در این کتاب در باره اصول اعتقادی ثنویت زرتشتی نیز مطالبی آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی