Skip to content
 

پروین (پئوئیریئئینی)

پَروین: پَئوئیریَئِئینی (اوستایی)/ ثریا. صورت فلکی پروین یا ثریا که در کوهان گاو/ ثور جای دارد. پروین در اوستا از یاران تشتر ستاره باران‌آور دانسته می‌شود: «می‌ستاییم ستاره‌ای را که پس از آن ستاره نخستین در می‌آید؛ می‌ستاییم پَئوئیریَئِئینی را؛ می‌ستاییم ستاره هَفتورنگ را برای ایستادگی در برابر جادوان و پریان؛ می‌ستاییم ستاره وَنَند مزدا آفریده را برای نیرومندی، برای پیروزی برازنده، برای نیروی ایستادگی اهورا آفریده، برای برتری، برای چیرگی به نیاز، برای چیرگی به ستیزه‌گری؛ می‌ستاییم تِشتَر تیز نگرنده را.» (بند 12 تشتریشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی