Skip to content
 

پرسشنی‌ها

پُرسِشْنی‌ها: از متن‌های پهلوی زرتشتی که در سده‌های نخستین هجری و عمدتاً در دربار مأمون خلیفه عباسی نوشته شده‌اند. پُرسِشْنی‌ها به شکل سؤال و جواب است و در آن به موضوع‌هایی از قبیل مسائل فقهی، ثواب و گناه و زندگی پس از مرگ پرداخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی