Skip to content
 

پازند

پازَنْد: گونه‌ای از متن زند (شرح و متن اوستا به خط و زبان پهلوی) که هُزوارش‌ها را از آن بیرون آورده و سپس آنرا به خط اوستایی یا خط فارسی می‌نوشته‌اند. ← زند و خط اوستایی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی