Skip to content
 

بیشاپور (به‌شاپور)

بیشاپور: بِه‌شاپور (پهلوی). بازمانده‌های شهر ساسانی در شمال کازرون. این شهر به دستور شاپور یکم ساسانی ساخته شد و کاخی از او نیز در آن شهر وجود دارد. در بیشاپور کتیبه‌ای به زبان پهلوی به دست آمده است. ← کتیبه اَفَسای دبیر.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی