Skip to content
 

بیستون (بهستون، بهستان، بغستان، بهیستون، بغیستانه)

بیسْتون: بِهِستون/ بِهِستان/ بَغِستان/ بِهیستون/ بَغیسْتانَه (فارسی باستان). شهر و محوطه باستانی در نزدیکی کرمانشاه (کرماشان سابق). نام بیسْتون (که امروزه گاه به اشتباه بیسُتون گفته‌ می‌شود، در زمان هخامنشی و شاید پیش از آن، بگونه بَگَستانَه/ بَغَستانَه (به معنای جایگاه خدا) و در زمان‌های بعدی به گونه‌های بِهیستان/ بیسْتون/ باغستان/ بُستان تغییر حرف و آوا داده است. آنگونه که از نوشته‌های دیودور سیسیلی مورخ یونانی سده یکم قبل از میلاد بر می‌آید؛ در زبان یونانی آنرا به شکل بَغیستانُن می‌شناخته‌اند. این نام در آثار جغرافیا‌نویسان سده‌های نخستین هجری و نیز در زبان‌ انگلیسی و بعضی دیگر از زبان‌های اروپایی، به گونه تلفظ پهلوی آن یعنی بِهیستون شناخته شده است. در بیستون آثار باستانی فراوانی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: غار خر، غار شکارچی، سنگ‌نگاره و کتیبه داریوش یکم، فرهادتراش (فراتاش)، سنگ‌نگاره و کتیبه گودرز اشکانی، و بازمانده‌های چندین کاخ و پل و کاروانسرا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی